Ochrana osobných údajov a cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali

všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše

osobné údaje sú na našich serveroch šifrované.
 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane

osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je mateco Slovakia s.r.o.,

Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 36620114  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

mateco Slovakia s.r.o.

Strážska cesta 7892

960 01 Zvolen

e-mail:   privacy@matecoslovakia.sk

 

Aké osobné údaje spracúvame ?

Spracúvame  osobné údaje potrebné na výkon našej podnikateľskej činnosti a aktivít s tým

súvisiacich, najmä plnenie zákonných a zmluvných povinností, sledovanie oprávnených

záujmov v súvislosti so zasielaním marketingových správ v prípade, ak už ste naším

zákazníkom. V prípade, že nie ste naším zákazníkom, marketingové správy Vám zasielame

v prípade, že nám na to udelíte samostatný súhlas. Súhlas so spracúvaním osobných údajov od Vás vyžadujeme aj v prípadoch, kedy sa uchádzate o zamestnanie v našej spoločnosti alebo v prípadoch, kedy nás kontaktuje prostredníctvom elektronického kontaktného webového formulára.

Osobné údaje spracúva naša spoločnosť sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľov,

ktorí spracúvajú našu mzdovú, účtovnú a daňovú agendu, zabezpečujú BOZP, požiarnu

ochranu a pracovnú zdravotnú službu, služby v oblasti IT. Osobné údaje môžeme poskytnúť

aj našej materskej spoločnosti so sídlom v Českej republike.

Poskytnutie osobných údajov je v niektorých prípadoch (okrem súhlasov na spracúvanie

osobných údajov) zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Súhlas na spracúvanie osobných

údajov udeľujete dobrovoľne.

 

Prihlásenie na web stránku a elektronický kontaktný formulár:

V prípade, ak ste návštevníkom webu www.matecoslovakia.sk a kontaktujete našu spoločnosť

prostredníctvom kontaktného formulára alebo iného kontaktného údaju na tejto stránke, Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v nasledovnom rozsahu:
 

- Meno a Priezvisko

- Telefónne číslo

- E-mailová adresa
 

Uvedené osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý vyjadrujete

zaškrtnutím samostatného políčka nachádzajúceho sa tesne pod webovým formulárom,

a ktorý je právnym základom spracúvania osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a)

Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je tak vybavovanie Vašich požiadaviek.

 

Fakturačné  údaje a údaje pre uzatváranie zmlúv:

V prípade, ak ste obchodným partnerom, resp. pracovníkom obchodného partnera (napr.

objednávatelia, dodávatelia, poskytovatelia služieb a iný) našej spoločnosti, účelom

spracúvania Vašich osobných údajov je bežná evidencia v našich interných systémoch

a využívanie základných kontaktných údajov a Vašej pracovnej funkcie pre potreby

komunikácie a riešenia pracovných záležitostí a plnenia povinností vyplývajúcich

z existujúcich zmluvných vzťahov a zákonných povinností, prípadne výkon činností, ktoré

súvisia s predzmluvnými vzťahmi. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov

je plnenie zmluvných povinností podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona alebo plnenie zákonných

povinností podľa § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.
Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v nasledovnom rozsahu:
 

- Obchodný názov

- Adresa sídla

- IČO

- DIČ

- IČ DPH

- Názov banky

- Číslo účtu v banke

- Meno a Priezvisko

- Telefónne číslo

- E-mailová adresa

 

Uchádzač o zamestnanie:

V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie v našej spoločnosti, účelom spracúvania Vašich

osobných údajov je posúdenie Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej

pozície a prípadne uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s Vami. Právnym základom pre toto spracúvanie je Váš slobodný a jednoznačne udelený súhlas.

 

Marketing:

V prípade, ak už ste naším zákazníkom, ktorému sme už poskytli služby a predali tovar, na

základe oprávneného záujmu sme oprávnený Vám zasielať marketingové správy týkajúce sa

našich vlastných produktov a služieb (ide o tzv. priamy marketing). Právnym základom

spracúvania osobných údajov je tak oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

V prípade, že ešte nie ste naším zákazníkom a želáte si zasielať marketingové správy, na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť na odoberanie newslettrov. Súčasne je potrebné

zaškrtnúť samostatné políčko, ktorým vyjadríte súhlas so spracúvaním osobných údajov na

účely zasielania newslettrov. Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto

prípade je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

Účelom spracúvania osobných údajov v prípade marketingu je informovanie o našich

aktuálnych informáciách, akciách a novinkách a  produktoch a skvalitnenie poskytovaných

služieb.

 

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo

EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.  

 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností

vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného

vzťahu. 

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností

vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným

právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných

dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade spracúvania osobných údajov získaných na základe súhlasu, dĺžka doby

spracúvania takýchto údajov závisí od účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané:

- v prípade marketingových aktivít je doba spracúvania osobných údajov 5 rokov

- v prípade udelenia súhlasu za účelom spracúvania Vašich požiadaviek, ktoré nám

zasielate prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na našom webe je

doba spracúvania Vašich osobných údajov 1 rok

- osobné údaje uchádzača o zamestnanie spracúvame rovnako 1 rok. alebo v iných

prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania

vášho súhlasu. 

 

Aké sú Vaše ďalšie práva vo vzťahu k osobným údajom ?

V prvom rade máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom ako

používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.


Môžete nás požiadať:

- o poskytnutie kópie Vašich osobných údajov a ďalších informácii (napr. z akého dôvodu ich

spracovávame, kto je ich prijímateľom, o dobe uloženia, a účelu ich spracovávania a iné)

- o opravu Vašich osobných údajov

- o vymazanie Vašich osobných údajov

- o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov
 

Môžete ďalej:

- namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov

- požadovať prenesenie Vašich osobných údajov

- podať sťažnosť príslušným orgánom na ochranu osobných údajov v členkom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v ktorom žijete alebo pracujete, alebo v ktorom malo dôjsť k prípadnému porušeniu právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov; v prípade Slovenskej republiky je takýmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR

- právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na

automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás

týkajúce alebo Vás podobné významne ovplyvňujú

- v prípade udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov máte právo tento súhlas

kedykoľvek odvolať a to zaslaním e-mailu na marketing@matecoslovakia.sk alebo písomnou

formou zaslaním na adresu spoločnosti a to: Odvolanie súhlasu je rovnako možné kliknutím

na odkaz odhlásiť; nachádzajúci sa v dolnej časti každého e-mailového newslettera.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním

súhlasu.

 

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej

lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové

súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých

webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo

mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas

uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie,

zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo

prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov

vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre

nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

Využívaním súborov cookies nespracúvame Vaše osobné údaje.
 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite

na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači

a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto

prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne

upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača.

Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.
 

Analytické Cookies

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc.

(Ďalej len). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

Služba Google Analytics  je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované

spoločnosťou Google, a to:

- prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,

- remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),

- rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

 

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na:

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
 

Pre odmietnutie týchto cookies:

si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný na

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout