Príloha č. 2 k rámcovej nájomnej zmluve

VŠEOBECNÉ NÁJOMNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI MATECO SLOVAKIA s.r.o.

čl. I Preambula

1. Tieto všeobecné nájomné podmienky (ďalej len „VNP“) spoločnosti mateco Slovakia s.r.o., so sídlom: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 36 620 114, zapísanej v OR OS B. Bystrica, odd. Sro, vl. č.: 8576/S (ďalej aj „Prenajímateľ“) sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Prenajímateľom a Nájomcom (ďalej len „rámcová zmluva“), ako aj ďalších zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou mateco Slovakia s.r.o. ako prenajímateľom a iným subjektom v postavení nájomcu (ďalej aj „zmluva“) a vzťahujú sa na prenájom stavebnej mechanizácie Prenajímateľa najmä stavebné stroje, pracovné plošiny, príslušenstvo a iný s tým súvisiaci tovar podľa aktuálnej ponuky Prenajímateľa (ďalej aj ako „predmet nájmu“ alebo „PN“). Osoba, ktorá uzatvorila s Prenajímateľom rámcovú zmluvu alebo zmluvu sa označuje ako Nájomca.

2. Prenájom PN sa uskutočňuje na základe jednotlivých nájomných zmlúv, uzatváraných na základe potvrdených objednávok Nájomcu podľa zmluvy a/alebo rámcovej zmluvy a týchto VNP (ďalej len „jednotlivá zmluva“). Pod pojmom „Zmluva“ sa na účely týchto VNP rozumie zmluva a/alebo rámcová zmluva spolu s týmito VNP a všetkými jej prílohami.

3. Pod pojmom „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ sa na účely týchto VNP rozumie Prenajímateľ a Nájomca označený v zmluve a/alebo rámcovej zmluve a/alebo v jednotlivej zmluve.

4. Ak je súčasťou akejkoľvek listiny, ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom Nájomcu a Prenajímateľa odkaz na všeobecné a/alebo iné podmienky Nájomcu, zmluvné strany vylučujú akékoľvek uplatnenie všeobecných a/alebo iných podmienok Nájomcu.

5. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmeniť VNP spôsobom uvedeným v tomto bode, s čím Nájomca vopred súhlasí. Prenajímateľ je povinný o zmene VNP Nájomcu informovať písomne alebo emailom. Nájomca je oprávnený v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o zmene VNP oznámiť písomne Prenajímateľovi, že so zmenou VNP, resp. s novými VNP nesúhlasí, v takom prípade sa na jeho vzťahy s Prenajímateľom naďalej vzťahujú pôvodné VNP. Ak Nájomca neoznámi písomne Prenajímateľovi svoj nesúhlas s novým znením VNP, stávajú sa tieto pre obe strany záväzné uplynutím 14-teho dňa od doručenia správy, ktorou bola zmena VNP Nájomcovi oznámená. Nájomca sa zaväzuje, že ak sa zmenené VNP stanú uvedeným postupom pre neho záväzné, bude tieto v celom rozsahu rešpektovať a plniť povinnosti, ktoré z nich vyplývajú. Ak Nájomca nesúhlasí s Prenajímateľom navrhnutou zmenou VNP, je Prenajímateľ z tohto dôvodu oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

čl. II Spôsob objednávania PN, dodacie podmienky a spôsob vrátenia PN

1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, objednávka Nájomcu musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a) číslo objednávky,
b) identifikačné údaje Nájomcu (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ) v súlade s aktuálnym výpisom obchodného alebo živnostenského registra,
c) definovaný predmet nájmu,
d) požadovaná doba nájmu (termín začiatku nájmu a termín jeho predpokladaného ukončenia),
e) názov stavby a umiestnenie pracoviska, na ktorom bude počas doby nájmu PN umiestnený a využívaný, t.j. presná adresa miesta (na účely Zmluvy aj ako „miesto pracoviska Nájomcu“),
f) meno, priezvisko a telefonický kontakt na osobu oprávnenú na prevzatie PN a v prípade vlastného odvozu PN ŠPZ vozidla Nájomcu,
g) meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt na osobu poverenú vystaviť objednávku,
h) dátum, pečiatku a podpis oprávnenej osoby Nájomcu. Chýbajúce náležitosti objednávky nemajú vplyv na jej platnosť.

2. Prenajímateľ sa zaväzuje dodávať Nájomcovi objednaný PN bez zbytočného odkladu po tom, ako ho pre Nájomcu obstará. V prípade, že sa PN v čase doručenia objednávky Nájomcu nenachádza na sklade Prenajímateľa, určí lehotu na odovzdanie PN Nájomcovi jednostranne vždy Prenajímateľ, ktorá je výlučne orientačného charakteru. Termín odovzdania PN Nájomcovi sa považuje za splnený, ak v termíne odovzdania určenom Prenajímateľom, je PN pripravený v sklade Prenajímateľa na jeho odoslanie a/alebo vyzdvihnutie Nájomcom a v prípade, ak dopravu PN do miesta odovzdania zabezpečuje Prenajímateľ, termín odovzdania sa považuje za dodržaný, ak Prenajímateľ dodá PN Nájomcovi najneskôr v určenom termíne odovzdania.

3. Termín odovzdania PN Nájomcovi sa automaticky predlžuje o okolnosti vylučujúce zodpovednosť, vrátane dôvodov vyššej moci, ktoré nastali nezávisle od vôle Prenajímateľa, a to najmä požiar, štrajk, záplavy, omeškanie dodávateľa Prenajímateľa a pod.

4. Pokiaľ stranami písomne nie je dohodnuté niečo iné, Prenajímateľ splní svoju povinnosť odovzdať Nájomcovi PN tým, že (i) umožní Nájomcovi nakladať s PN v priestoroch Prenajímateľa a/alebo (ii) odovzdá PN Nájomcovi na mieste dohodnutom zmluvnými stranami a/alebo (iii) odovzdá PN tretej osobe na prepravu Nájomcovi.

5. Každá dodávka predmetu nájmu Nájomcovi sa považuje za samostatné plnenie podľa Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy sa budú vzťahovať na každú dodávku predmetu nájmu, ktorá sa uskutoční počas trvania Zmluvy.

6. Ak sa PN odovzdáva Nájomcovi v priestoroch Prenajímateľa, je Nájomca oprávnený si tento prevziať v čase oznámenom Prenajímateľom, a to počas otváracích hodín, platných u Prenajímateľa.

7. Ak je PN dodávaný na miesto určené Nájomcom, Nájomca je povinný poskytnúť Prenajímateľovi všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie PN, najmä zabezpečiť personál a zariadenie potrebné na zloženie PN v určenom mieste, prevzatie PN a potvrdenie prevzatia PN.

8. V prípade, že k prevzatiu PN nedôjde v lehote 3 dní odo dňa oznámenia termínu odovzdania PN Nájomcovi z dôvodov na strane Nájomcu a Nájomca a Prenajímateľ sa nedohodnú (písomne alebo e-mailom) na náhradnom termíne prevzatia PN Nájomcom, je Prenajímateľ oprávnený od jednotlivej zmluvy odstúpiť a neprevzatý PN ponúknuť tretej osobe.

9. Nájomca alebo ním poverená osoba, je povinný prevzatie PN od Prenajímateľa potvrdiť podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí PN (ďalej aj ako „Protokol“), kde je Nájomca alebo ním poverená osoba zároveň povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, vzťah ku Nájomcovi, prípadne ŠPZ vozidla, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje prevzatie alebo preprava PN.

10. Nájomca je oprávnený odmietnuť prevzatie PN iba v prípade zjavných vád PN, spočívajúcich vo viditeľnom poškodení PN, inak je PN povinný od Prenajímateľa prevziať. Nájomca je povinný pri odovzdaní PN Prenajímateľom vykonať obhliadku PN a všetky vady alebo poškodenia PN zaznamenať do Protokolu.

11. Predvedenie a odovzdanie PN spojené so zaškolením poverenej osoby Nájomcu vykoná osoba poverená Prenajímateľom v mieste odovzdania PN Nájomcovi, spravidla na pracovisku Nájomcu, ak nie je dohodnuté inak. Uvedené zaškolenie nenahrádza odbornú spôsobilosť obsluhy PN v zmysle §17 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z..

12. Za začiatok nájmu je považovaný deň prevzatia PN Nájomcom od Prenajímateľa uvedený v Protokole. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak Nájomca vráti Prenajímateľovi počas trvania doby nájmu uvedenej v objednávke Nájomcu celý predmet nájmu, deň prevzatia PN resp. jeho poslednej časti Prenajímateľom sa považuje za deň ukončenia nájmu PN, a to bez potreby uzatvorenia samostatnej dohody o ukončení nájmu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že ak Nájomca vráti Prenajímateľovi celý predmet nájmu, Prenajímateľovi patrí nájomné aj za deň, v ktorom došlo k vráteniu PN bez ohľadu na dátum oznámenia ukončenia nájmu.

13. Nájomca sa zaväzuje vrátiť PN Prenajímateľovi najneskôr v posledný deň doby nájmu uvedenej v objednávke Nájomcu. V prípade nesplnenia povinnosti Nájomcu vrátiť Prenajímateľovi PN v zmysle tohto bodu riadne a včas, sa Nájomca zaväzuje prvým dňom omeškania zaplatiť Prenajímateľovi za každý aj začatý deň omeškania s vrátením PN podľa tohto bodu zmluvy náhradu za možnosť užívať predmet nájmu, ktorá zodpovedá výške nájomného bez zľavy podľa rámcovej zmluvy alebo zmluvy.

14. Nájomca sa môže s Prenajímateľom dohodnúť na predĺžení doby nájmu. O predĺženie musí Nájomca požiadať Prenajímateľa písomne alebo elektronicky minimálne 1 deň pred uplynutím predpokladaného ukončenia nájmu.

15. Po skončení doby nájmu je Nájomca povinný vrátiť Prenajímateľovi prenajatý PN v rovnakom technickom stave (okrem primeraného opotrebeni
a) v akom ho prebral od Prenajímateľa.

16. Ak sa zmluvné strany písomne alebo e-mailom nedohodnú inak, prepravu PN zo strediska Prenajímateľa do miesta pracoviska Nájomcu a rovnako odvoz PN z miesta pracoviska Nájomcu do strediska Prenajímateľa zabezpečuje Prenajímateľ. Ak sa strany dohodnú na tom, že prepravu podľa predchádzajúcej vety zabezpečuje Nájomca, platí, že prepravu zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo. Ak dopravu PN na pracovisko alebo z pracoviska Nájomcu do strediska Prenajímateľa zabezpečuje Prenajímateľ, náklady na dopravu PN nie sú zahrnuté v nájomnom a tieto je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi najneskôr v lehote splatnosti dohodnutej v rámcovej zmluve alebo v zmluve, ak Zmluva neurčuje inak. V prípade podľa predchádzajúcej vety znáša nebezpečenstvo škody na PN Nájomca, pričom pri preprave PN na pracovisko Nájomcu Prenajímateľom, prechádza nebezpečenstvo škody na PN na Nájomcu momentom naloženia PN Prenajímateľom na dopravný prostriedok zabezpečujúci prepravu predmetu nájmu.

17. Nájomca je povinný pred vrátením PN dohodnúť si s dispečingom príslušného strediska (zástupca vedúceho, vedúci stredisk
a) termín a hodinu požadovaného vrátenia PN. Po vrátení PN Prenajímateľovi, má Prenajímateľ právo do 14 dní od vrátenia PN Nájomcom vykonať kontrolu vráteného PN so zameraním predovšetkým na jeho technický stav. Nájomca má právo zúčastniť sa sám, alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby, tejto kontroly. Za tým účelom je Nájomca oprávnený požiadať Prenajímateľa o oznámenie termínu kontroly. Prenajímateľ oznámi Nájomcovi termín kontroly navráteného PN min. 24 hodín pred konaním kontroly na základe predchádzajúcej žiadosti Nájomcu, doručenej Prenajímateľovi najneskôr v deň vrátenia PN Prenajímateľovi. Neúčasť Nájomcu pri vykonaní kontroly nemá vplyv na výsledok kontroly a Prenajímateľ nie je povinný kontrolu PN opakovať z dôvodu neúčasti Nájomcu pri jej vykonaní. Prenajímateľ výsledok kontroly oznámi Nájomcovi.

čl. III Platobné podmienky

1. Prenajímateľ je oprávnený požadovať vždy (aj v prípade, že medzi stranami existuje iná dohoda alebo zvyklosť):
a) zaplatenie nájomného resp. ostatných platieb alebo Prenajímateľom určenej časti pred dodaním PN (zálohová platba),
b) zaplatenie celého nájomného resp. ostatných platieb alebo Prenajímateľom určenej časti priamo pri odovzdaní PN Nájomcovi do pokladne Prenajímateľa.

2. V prípade omeškania Nájomcu s plnením akejkoľvek povinnosti voči Prenajímateľovi zo Zmluvy je Prenajímateľ oprávnený:
a) postupovať v zmysle bodu 1. tohto článku VNP,
b) znížiť alebo zrušiť poskytnutú zľavu z nájomného a ostatných platieb, resp. bonus, ak Prenajímateľ zľavu, resp. bonus Nájomcovi poskytol,
c) pozastaviť dodávanie PN (vrátane objednaného PN),
d) odstúpiť od Zmluvy, prípadne od jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe Zmluvy,
e) uplatniť si voči Nájomcovi tzv. cross default, t.j. tridsiatym dňom omeškania Nájomcu s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči Prenajímateľovi sa stanú splatnými aj všetky ostatné záväzky Nájomcu voči Prenajímateľovi (napríklad nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu), a to aj v prípade, že ich splatnosť mala nastať neskôr alebo bola viazaná na splnenie podmienky,
f) zrušiť akúkoľvek už potvrdenú objednávku Nájomcu. Prenajímateľ nezodpovedá Nájomcovi za škodu, ktorá mu môže zrušením už potvrdenej objednávky vzniknúť. Vyššie uvedené je Prenajímateľ oprávnený aplikovať samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii.

3. Nájomca uhradí Prenajímateľovi nájomné za PN v lehote splatnosti faktúry dohodnutej v Zmluve, ak Prenajímateľ jednostranne neurčí inak.

4. Všetky pohľadávky Prenajímateľa voči Nájomcovi sa vždy stávajú splatnými (aj v prípade, že ich splatnosť mala nastať neskôr alebo bola viazaná na splnenie podmienky):
a) dňom podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo na začatie reštrukturalizácie na majetok Nájomcu,
b) dňom, kedy začne voči Nájomcovi akékoľvek exekučné konanie,
c) dňom, kedy dôjde k prijatiu rozhodnutia, ktoré má za následok zmenu spoločníkov (akcionárov) Nájomcu v rozsahu viac ako 49 % základného imania Nájomcu a/alebo zmenu všetkých členov štatutárneho orgánu Nájomcu; nie však skôr ako dňom odovzdania PN Nájomcovi. Právo Prenajímateľa odstúpiť od Zmluvy alebo jednotlivej zmluvy týmto nie je dotknuté.

5. Prenajímateľ je oprávnený žiadať od Nájomcu zabezpečenie jeho peňažných záväzkov, vrátane záväzkov, ktoré vzniknú v budúcnosti (napr. ručenie, zriadenie záložného práva, pristúpenie k záväzku, banková záruka a pod.) pri a/alebo po podpise Zmluvy. V prípade takejto požiadavky je Prenajímateľ až do poskytnutia požadovaného zabezpečenia Nájomcom oprávnený pozastaviť dodávanie PN Nájomcovi na účely nájmu, čo sa nebude považovať za porušenie povinnosti Prenajímateľa.

6. V prípade pochybností o výške dohodnutého nájomného a ostatných platieb v zmysle Zmluvy platí, že stranami dohodnutá, v Zmluve, v objednávke alebo vo faktúre uvedená cena je cenou bez DPH, ku ktorej Prenajímateľ pripočíta DPH v zmysle platnej legislatívy.

7. Faktúra vystavená Prenajímateľom bude obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi, najmä (i) číslo faktúry (ii) dátum zdaniteľného plnenia (iii) identifikačné údaje Prenajímateľa a Nájomcu (iv) fakturovanú sumu bez DPH (v) dátum vystavenia faktúry (vi) dátum splatnosti faktúry (vii) množstvo a druh dodaného PN (viii) počet dní použitia PN zo strany Nájomcu, počítaných na základe Protokolov.

8. Nedostatky faktúry ani jej vrátenie, pokiaľ je z faktúry zrejmá špecifikácia prenajatého PN, cena za prenájom PN prípadne iné poplatky a identifikácia Nájomcu nemajú vplyv na povinnosť Nájomcu zaplatiť nájomné a ostatné platby v zmysle Zmluvy.

9. Prenajímateľ je oprávnený v zmysle § 71 ods. 1 písm.
b) zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení vystaviť Nájomcovi faktúru v elektronickej forme a túto mu doručiť formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu Nájomcu, ktorá je uvedená v rámcovej zmluve alebo v zmluve alebo na emailovú adresu, ktorú Nájomca poskytol Prenajímateľovi za účelom vzájomnej komunikácie, s čím Nájomca súhlasí. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť elektronickej faktúry jedným zo spôsobov podľa citovaného zákona o dani z pridanej hodnoty, pričom spôsob zabezpečenia elektronickej faktúry jednostranne určí Prenajímateľ, s čím Nájomca súhlasí. Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie elektronickej faktúry na e-mailovú adresu Nájomcu sa považuje za predloženie a doručenie vyúčtovania za nájom PN Nájomcovi. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú okamihom jej preukázateľného odoslania na e-mailovú adresu Nájomcu.

10. Nájomca je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči Prenajímateľovi, len ak Prenajímateľ tieto pohľadávky písomne uznal. Započítanie vykonané v rozpore s týmto ustanovením sa považuje za neplatné.

11. Prenajímateľ je oprávnený započítať si všetky pohľadávky voči Nájomcovi, s pohľadávkami, ktoré má Nájomca voči Prenajímateľovi na základe Zmluvy alebo na základe iného právneho dôvodu.

12. Prenajímateľ je oprávnený započítať podľa vlastného uváženia platby Nájomcu, vrátane Nájomcom zaplatenej kaucie, na najstaršie (najskôr splatné) a aj premlčané záväzky Nájomcu, a to aj v prípade, že Nájomca určí, aby sa platba započítala na iné jeho záväzky. Na účely tohto bodu sa pod pojmom záväzky Nájomcu rozumejú akékoľvek peňažné záväzky Nájomcu vrátane príslušenstva.

13. V prípade omeškania Nájomcu so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku alebo jeho časti voči Prenajímateľovi ako aj v prípade takého porušenia tejto Zmluvy zo strany Nájomcu, ktoré zakladá právo Prenajímateľa odstúpiť od Zmluvy alebo jednotlivej zmluvy, Nájomca stráca nárok na zľavy poskytnuté mu Prenajímateľom na základe tejto Zmluvy a Prenají
j) zaznamenať všetky informácie o prevádzke PN, kontrolách a údržbe PN do denníka zdvíhacieho zariadenia.
k) zabezpečiť aby s PN pracovala osoba zaškolená osobou poverenou Prenajímateľom a odborne spôsobilá v zmysle § 17 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. s písomným potvrdením o odbornej spôsobilosti na prevádzku;
l) zabezpečiť predpísané ochranné pomôcky pri práci s PN a dodržiavanie príslušných predpisov BOZP;
m) zabezpečiť pohonné hmoty, prevádzať bežnú dennú údržbu PN, kontrolu, mazanie, a operácie podľa doporučení Prenajímateľa. Ak Nájomca nedoplní pohonné hmoty do pôvodného stavu pred odovzdaním PN Prenajímateľovi, bude mu vyfakturovaný rozdiel. Cena pohonných hmôt bude vypočítaná na základe cien platných na trhu ku dňu výpočtu s manipulačným príplatkom 0,30 EUR/l;
n) udržiavať PN vo výbornom stave, udržiavať ho v čistote, dbať na to, aby nedošlo k jeho neprimeranému opotrebeniu, poškodeniu, strate alebo zničeniu;
o) nevykonávať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa na PN žiadne úpravy alebo opravy;
p) bezodkladne umožniť prístup povereným pracovníkom Prenajímateľa k PN za účelom kontroly prevádzkových podmienok PN, k vykonaniu technickej kontroly PN, alebo opravy;
q) telefonicky a následne písomne alebo emailom oznámiť Prenajímateľovi bezodkladne (v ten istý deň) akékoľvek poškodenie alebo vadu PN resp. akúkoľvek skutočnosť, ktorá má alebo môže mať za následok poškodenie, zničenie, stratu alebo zníženie hodnoty PN, okrem zníženia trhovej hodnoty PN spôsobenej výlučne plynutím času a správnym užívaním. Oznámenie musí obsahovať miesto, kde sa PN nachádza a termín vzniku poruchy, vady alebo havárie;
r) dopraviť PN Prenajímateľovi za účelom jeho opravy, úpravy, obhliadky a to najmä v prípade vzniku vady, poruchy alebo iného poškodenia PN, ktoré znemožňujú ďalšie používanie PN na účel dohodnutý v Zmluve, a ku ktorému nedošlo z dôvodov na strane Prenajímateľa, ak Prenajímateľ neurčí inak.

6. Nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti Nájomcu uvedenej v predchádzajúcom bode VNP riadne a včas sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a/alebo jednotlivej zmluvy Nájomcom. Pokiaľ Nájomca poruší svoju povinnosť neprenechať PN do nájmu alebo do užívania tretej osobe, je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% z cenovej ponuky za denný nájom podľa rámcovej zmluvy alebo zmluvy za každý deň neoprávneného používania PN treťou osobou. Právo Prenajímateľa na odstúpenie do Zmluvy vrátane jednotlivej zmluvy tým nie je dotknuté.

7. Nájomca po celú dobu nájmu zodpovedá za škodu na PN, za jeho stratu, zničenie, odcudzenie, predčasné opotrebenie spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním a poškodenie, s výnimkou bežného opotrebenia PN, vzniknutého v súlade s jeho riadnym užívaním. Nájomca tiež v celom rozsahu zodpovedá za stav terénu a možnosti nasadenia PN.

8. Ak Prenajímateľ na základe kontroly PN zistí:
a) poškodenie, alebo stratu drobných častí, alebo súčiastok vráteného PN vystaví Prenajímateľ Nájomcovi faktúru za servis materiálu a za náhradné diely, v zmysle cenovej ponuky určenej Prenajímateľom.
b) že je Nájomcom vrátený PN poškodený, ale je možné ho opraviť a uviesť do technického stavu zodpovedajúceho odovzdanému PN na začiatku nájmu, vyfakturuje Prenajímateľ Nájomcovi náklady vynaložené na opravu v zmysle cenovej ponuky určenej Prenajímateľom.
c) nadmerné poškodenie niektorej časti vráteného PN alebo celého vráteného PN, ktorý by ani po oprave nespĺňal požadované technické parametre, vystaví Prenajímateľ Nájomcovi ponuku na jeho odkúpenie. Nájomca má právo, v lehote 14 dní od odoslania ponuky, vyjadriť sa k vystavenej ponuke. Poškodený PN, ktorý sa v čase oznámenia Nájomcovi nachádza v stredisku Prenajímateľa, je Nájomca povinný si na vlastné náklady prevziať. Lehota na prevzatie poškodeného PN je 14 dní od odoslania oznámenia. Následne Prenajímateľ vystaví Nájomcovi faktúru na odkúpenie PN v sume zostatkovej predajnej ceny PN určenej v súlade s aktuálnym cenníkom Prenajímateľa. V prípade, že Nájomca ponuku neakceptuje a poškodený PN si neprevezme, Prenajímateľ vyfakturuje Nájomcovi náhradu škody. V takomto prípade môže Prenajímateľ neprevzatý poškodený PN zlikvidovať.
d) V prípade, že Nájomca PN nevráti, Prenajímateľ vystaví Nájomcovi faktúru na odkúpenie PN v sume zostatkovej predajnej ceny určenej na základe aktuálneho cenníka Prenajímateľa.

9. Ak bude PN vrátený s nedostatočným množstvom elektrolytu v akumulátoroch alebo ak Prenajímateľ zistí nedostatok elektrolytu počas prehliadky PN, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi náklady na výmenu akumulátorov.

10. Nájomca je tiež povinný vykonať všetky potrebné opatrenia proti zničeniu, strate alebo odcudzeniu PN. Vznik udalosti podľa bodu 8. tohto článku VNP je Nájomca povinný oznámiť Prenajímateľovi okamžite telefonicky a aj emailom alebo písomne.

11. Pri vykonávaní hrubých prác je Nájomca povinný PN zakryť a chrániť. Toto platí najmä pri maľovaní, zváraní a čistiacich prácach za použitia žieravín. Nájomca berie na vedomie, že náklady na odstránenie znečistenia farbou, betónom alebo podobnými materiálmi budú vyúčtované na jeho náklady. PN nie je dovolené použiť pri pieskovacích prácach. Pri porušení povinností podľa tohoto odstavca je nájomca povinný uhradiť náklady na uvedenie PN do pôvodného stavu.

12. V prípade poškodenia ovládača PN je Nájomca povinný uhradiť opravu a v prípade jeho straty je povinný uhradiť nový ovládač. Nájomca je povinný ovládač mimo pracovnej doby uschovať na bezpečnom mieste. Odcudzenie ovládača je Nájomca povinný okamžite nahlásiť prenajímateľovi. V prípade krádeže alebo poškodenia ovládača je Nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi vzniknutú škodu.

13. Škodou na veci podľa Obchodného zákonníka je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci, bez ohľadu na to, z akých príčin k ním došlo.

14. Nároky Prenajímateľa, ktoré mu vzniknú v súlade s ustanovením tohto článku VNP, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi v lehote splatnosti dohodnutej v rámcovej zmluve alebo v zmluve, ak Zmluva neurčuje inak.

15. Ak počas trvania Zmluvy alebo jednotlivej zmluvy nastanú na strane Nájomcu okolnosti vylučujúce zodpovednosť, vrátane vyššej moci, je Nájomca povinný Prenajímateľa o tejto skutočnosti písomne alebo e-mailom informovať najneskôr do 3 dní od ich vzniku. Ak okolnosti podľa predchádzajúcej vety trvajú dlhšie ako 7 dní a zmluvné strany sa nedohodnú na ďalšom postupe, Prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe tejto Zmluvy odstúpiť. Za vyššiu moc sa na účely tohto bodu zmluvy považuje vojna, živelné pohromy, požiare, záplavy a zemetrasenie.

čl. V Ochrana osobných údajov

1. V prípade, ak za splnenia určitých kritérií Prenajímateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Nájomcu, k spracúvaniu osobných údajov dochádza v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“) a touto Zmluvou. Prenajímateľ sa na účely ZoOÚ považuje za prevádzkovateľa. Dotknutou osobou sa na účely ZoOÚ rozumie Nájomca, resp. osoby oprávnené konať v mene Nájomcu.

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie plnenia zo Zmluvy podľa § 13 ods. 1. písm.
b) ZoOÚ. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností zo Zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu existencie tejto Zmluvy a v prípade ukončenia Zmluvy po dobu určenú osobitnými predpismi (napr. prepisy o archivácií, účtovné predpisy). Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorej kontaktný e-mail je privacy@matecoslovakia.sk. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

3. Poskytnutie osobných údajov podľa Zmluvy je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľovi nezodpovedá prevádzkovateľ za riadne a včasné plnenie povinností podľa Zmluvy.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje tretej strane, ktorá prevádzkovateľa zastupuje alebo inak chráni práva a oprávnené záujmy prevádzkovateľa (napr. osoby oprávnené na vymáhanie a inkaso pohľadávok Prenajímateľa a pod.) alebo sa s prevádzkovateľom podieľa na prenájme zariadení alebo sa podieľa na údržbe, prevádzke, vývoji systémov alebo technológií, prostredníctvom ktorých dochádza k prenájmu zariadení prevádzkovateľom a tiež subjektom, ktoré spracúvajú prevádzkovateľovi účtovníctvo.

čl. VI Záverečné ustanovenia

1. Osoba, podpisujúca Zmluvu za Nájomcu Prenajímateľovi vyhlasuje, že je oprávnená Nájomcu bez obmedzenia zastupovať a konať v mene Nájomcu a že pre platnosť tejto Zmluvy sa okrem jej podpisu nevyžaduje žiadny iný právny úkon ani splnenie inej skutočnosti. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek úkon, vykonaný osobou zamestnanou u Nájomcu, osobou vystupujúcou v mene Nájomcu, osobou zdržiavajúcou sa v prevádzke alebo sídle Nájomcu, ako aj osobou, preberajúcou PN v prevádzke Prenajímateľa, na mieste, ktoré je Nájomcom určené ako miesto odovzdania PN, sa považuje za úkon vykonaný osobou, ktorá je oprávnená bez obmedzenia konať v mene Nájomcu a tohto bez obmedzenia zaväzovať, a to minimálne v rovnakom rozsahu aký je v Obchodnom zákonníku uvedený ako rozsah prokúry.

2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že osoby, ktoré budú oprávnené konať za Nájomcu bez obmedzenia a Nájomcu bez obmedzenia zaväzovať v súvislosti s touto Zmluvou sú uvedené v prílohe k rámcovej zmluve alebo zmluve označenej ako „zoznam osôb oprávnených konať za Nájomcu“ (ďalej len „Zoznam osôb“). Zmena týchto osôb sa stane účinnou doručením písomného oznámenia o zmene osôb oprávnených konať za Nájomcu, ktorú zašle Nájomca doporučenou zásielkou na aktuálnu adresu sídla Prenajímateľa uvedenú v čase odoslania oznámenia v obchodnom registri. Ak Zoznam osôb nie je prílohou Zmluvy, ustanovenie tohto bodu VNP sa neuplatní. Ustanovením tohto bodu VNP zároveň nie je dotknutá fikcia uvedená v bode 1. tohto článku VNP.

3. Fikcia uvedená v bode 1. tohto článku platí aj vo vzťahu k objednávaniu PN u Prenajímateľa prostredníctvom e-mailu alebo na základe písomnej alebo osobnej objednávky.

4. Fikcia uvedená v bode 1. tohto článku neplatí v prípade, že Nájomca do 12 hodín od doručenia objednávky Prenajímateľovi, písomne Prenajímateľovi oznámi, že úkon tam uvedený nebol vykonaný osobou oprávnenou konať v mene Nájomcu. To neplatí, ak úkon vykoná osoba uvedená v Zozname osôb, ak tento tvorí prílohu Zmluvy. Prenajímateľ s poukazom na ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku nebude skúmať oprávnenosť osôb, vystupujúcich v mene Nájomcu, s čím zmluvné strany súhlasia.

5. Strany si výslovne dojednali, že za písomnú formu sa považuje so všetkými právnymi účinkami s tým spojenými, aj e-mailová správa, zaslaná Prenajímateľom Nájomcovi spôsobom uvedeným v tejto Zmluve, ak táto Zmluva výslovne neurčuje niečo iné.

6. Ak sú predmetom plnenia Zmluvy zo strany Prenajímateľa akékoľvek práce v súvislosti s odovzdaním PN, platia ustanovenia Zmluvy s tým, že na právne vzťahy strán sa popri nich primerane aplikujú ustanovenia § 536 – 565 Obchodného zákonníka upravujúce zmluvu o dielo. Prenajímateľ má v takom prípade postavenie zhotoviteľa a Nájomca postavenie objednávateľa.

7. Strany sa v zmysle § 379 Obchodného zákonníka výslovne dohodli, že náhrada akejkoľvek škody (vrátane ušlého zisku, nárokov Nájomcu a tretích osôb), ktorá by bola spôsobená Prenajímateľom, prenajatým zariadením, alebo ktorá by vznikla Nájomcovi alebo tretej osobe ako dôsledok porušenia povinnosti Prenajímateľa, je obmedzená sumou 1.000,- EUR, ktorú strany v čase vzniku tohto záväzkového vzťahu predvídajú ako možný následok akejkoľvek škodnej udalosti.

8. Čo sa týka doručovania, zmluvné strany sa záväzne dohodli na nasledovných pravidlách, podmienkach a fikciách doručovania, ktoré medzi nimi so všetkými zmluvnými a zákonnými účinkami doručenia vždy platia:
a) listiny sa zasielajú na adresu zmluvnej strany, ktorá je ako aktuálna adresa sídla alebo miesta podnikania zapísaná v internetovom obchodnom, živnostenskom registri alebo inom registri, v ktorom je zmluvná strana zapísaná v čase odoslania zásielky na poštovú prepravu a ak je v rámcovej zmluve uvedená adresa pre doručovanie, zásielky sa zasielajú na túto adresu, až do momentu oznámenia zmeny adresy pre doručovanie.
b) listina, adresovaná druhej zmluvnej strane, ktorá je doručovaná poštou, kuriérom alebo inou osobou, ktorá má povinnosť doručiť zásielku, sa považuje za doručenú uplynutím piateho dňa od dňa odovzdania listiny subjektu, obstarávajúcemu jej doručenie. Takto dohodnutá fikcia platí aj v prípadoch, keď: 1) sa adresát v mieste doručenia nezdržuje, 2) sa adresát o doručení (uložení) zásielky nedozvedel, 3) sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená, neprevzatá alebo nedoručiteľná. Pokiaľ adresát prevezme zásielku skôr, ako by podľa tohto písmena mali nastať účinky fikcie doručenia, zásielka je doručená okamihom jej fyzického prevzatia adresátom,
c) e-mailová správa, odoslaná zmluvnou stranou, sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane (štatutárnemu orgánu zmluvnej strany) okamihom, keď je odosielateľovi doručené potvrdenie o doručení e-mailu druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v rámcovej zmluve alebo v zmluve. V prípade zasielania elektronických faktúr Nájomcovi sa elektronická faktúra v prípade pochybností považuje za doručenú Nájomcovi momentom jej preukázateľného odoslania zo systému Prenajímateľa na e-mailovú adresu Nájomcu.

9. Všetky osoby podpísané na tejto Zmluve vrátane jej príloh sa podľa § 3 zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej ako „zákon“) dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, trvanie a výklad Zmluvy a nárokov na náhradu škody a bezdôvodného obohatenia ako aj sporov, ktoré vznikli v minulosti alebo vzniknú v budúcnosti na základe právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami, ktoré sú rovnaké alebo obdobné ako vzťahy zo Zmluvy alebo na ne nadväzujú, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní. Podpisujúci sa dohodli, že rozhodcovským súdom sa v zmysle § 7 zákona rozumie jediný rozhodca (ďalej len „Rozhodca“), ktorý bude ustanovený v zmysle § 6 ods. 3 zákona vybranou osobou, ktorou je Komora rozhodcov z.z.p.o., IČO: 45 747 512, so sídlom: J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Vybraná osoba“) v lehote 7 dní odo dňa začiatku rozhodcovského konania zo zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora (ďalej aj „zoznam advokátov“). O odvolaní Rozhodcu z dôvodov podľa § 10 ods. 3 zákona a o ustanovení náhradného rozhodcu v zmysle § 11 zákona rozhoduje Vybraná osoba. Miestom rozhodcovského konania bude sídlo Rozhodcu zapísané v zozname advokátov (ďalej len „sídlo Rozhodcu“) v deň podania žaloby. Rozhodcovské konanie začína doručením žaloby Vybranej osobe na aktuálnu adresu jej sídla. Ďalšie písomnosti v priebehu rozhodcovského konania adresované Rozhodcovi budú doručované na adresu sídla Rozhodcu. O trovách rozhodcovského konania, vrátane poplatku za rozhodcovské konanie, rozhodne Rozhodca, ktorý bude primerane postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poplatky za rozhodcovské konanie sa uhrádzajú na základe písomnej výzvy Rozhodcu, poplatok za žalobu je 3% zo žalovanej sumy, najmenej však 166 €, v sporoch v ktorých nemožno určiť hodnotu sporu, predstavuje poplatok za žalobu sumu 1.000€. Poplatok za námietku zaujatosti Rozhodcu a poplatok za námietku nedostatku právomoci Rozhodcu predstavuje sumu 500€. V prípade neuhradenia poplatku za námietku zaujatosti alebo za námietku nedostatku právomoci v lehote stanovenej Rozhodcom, bude námietka Rozhodcom odmietnutá v rozhodnutí, ktorým sa rozhodcovské konanie končí. Podpisujúci sa ďalej dohodli, že konanie bude písomné, Rozhodca bude konať podľa slovenského právneho poriadku, v slovenskom jazyku a ak to zákon nevylučuje, tak aj podľa zásad spravodlivosti, pričom v konaní je možné vydať aj predbežné opatrenie podľa § 22a zákona. Podpisujúci sa zároveň dohodli, že strana podávajúca žalobu je oprávnená túto podať aj na všeobecný súd v Slovenskej republike; v prípade začatia súdneho konania sa ustanovenia o riešení sporu pred jediným rozhodcom na toto konanie nepoužijú

10. Pre vylúčenie pochybností platí, že rozhodcovská doložka je dojednaná na dobu neurčitú a vzťahuje sa aj na všetky právne vzťahy, ktoré vznikli pred podpisom Zmluvy a ktoré sú rovnaké alebo podobné ako právne vzťahy, upravené Zmluvou alebo vzniknú medzi Prenajímateľom a Nájomcom titulom prenájmu PN zo strany Prenajímateľa po podpise Zmluvy a to bez ohľadu na prípadné zmeny ostatných ustanovení VNP. Ustanovenia Zmluvy sa budú vzťahovať aj na vzťahy medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ktoré sú rovnaké alebo podobné vzťahom upraveným v Zmluve (najmä prenájom PN Nájomcovi), vrátane vzťahov, ktoré vznikli pred uzatvorením Zmluvy, pokiaľ Prenajímateľ jednostranne neurčí inak.

11. Zmluvu ako aj jednotlivú zmluvu je možné ukončiť dohodu, odstúpením z dôvodov uvedených v Zmluve ako aj v zákone a tiež výpoveďou Prenajímateľa.

12. Vo vzťahu k ukončeniu Zmluvy a/alebo jednotlivej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy a/alebo jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe tejto Zmluvy sa považujú najmä nasledovné prípady:
a) ak je Nájomca v omeškaní so zaplatením nájomného alebo jeho časti, prípadne iného peňažného záväzku na základe tejto Zmluvy o viac ako 30 dní,
b) ak Nájomca užíva PN spôsobom pri ktorom hrozí vznik škody,
c) ak Nájomca spôsobil na PN škodu,
d) ak je Nájomca v omeškaní s vrátením PN o viac ako 7 dní,
e) ak je Prenajímateľ opakovane v omeškaní s odovzdaním PN o viac ako 30 dní.

13. Prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy ako aj od konkrétnej jednotlivej zmluvy, ktorej predmetom je prenájom PN za trvania tejto Zmluvy odstúpiť nielen bez zbytočného odkladu, ale kedykoľvek počas trvania porušenia povinnosti, ktoré je dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy alebo jednotlivej zmluvy.

14. Odstúpenie od tejto Zmluvy alebo od jednotlivej zmluvy, uzatvorenej na základe tejto Zmluvy, musí byť písomné. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

15. Okamihom odstúpenia od Zmluvy alebo jednotlivej zmluvy, uzatvorenej na základe tejto Zmluvy, je Prenajímateľ oprávnený prevziať akýkoľvek ním odovzdaný PN späť do svojej dispozície a voľne s ním nakladať, a to bez ohľadu na to, kde sa PN nachádza.

16. Ukončením Zmluvy alebo jednotlivej zmluvy nezanikajú nároky strán, ktoré vznikli za jej trvania, ako ani práva a povinnosti strán, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po ukončení Zmluvy alebo jednotlivej zmluvy. Ide najmä o nárok na zaplatenie nájomného, príslušenstva a zmluvnej pokuty, náhrada škody, dojednania o doručovaní, zabezpečenie záväzkov Nájomcu, voľba práva a voľba súdu.

17. Zmluvné strany vyhlasujú, že výšky zmluvných pokút, ak sú v Zmluve dohodnuté, považujú za obvyklé a primerané povahe nimi zabezpečovaných povinností. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu a jej zaplatením nie je dotknutý nárok na splnenie zabezpečovanej povinnosti, ani nárok na náhradu celej škody a zaplatenie úroku z omeškania. Ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, pre zmluvné pokuty platí, že nárok Prenajímateľa a povinnosť Nájomcu na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká okamihom porušenia zabezpečenej zmluvnej povinnosti. Prenajímateľ je oprávnený, nie však povinný, vyzvať Nájomcu na zaplatenie zmluvnej pokuty a trvať na jej zaplatení. Náhrady nákladov dohodnuté v Zmluve alebo jednotlivej zmluve sa nezapočítavajú na zmluvnú pokutu ani na náhradu škody.

18. Prípadná neplatnosť niektorej časti Zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť Zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní Zmluvy.

19. Nájomca nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.

20. V prípade, ak medzi stranami boli v minulosti podpísané iné zmluvy alebo uzatvorené iné dohody, týkajúce sa predmetu Zmluvy, podpisom Zmluvy sa v celom rozsahu dohodou strán tieto predchádzajúce zmluvy a dohody zrušujú a nahrádzajú sa Zmluvou.

21. Zmluvné strany sa tiež dohodli na predĺžení premlčacej doby každého práva Prenajímateľa vyplývajúceho zo Zmluvy na dobu desiatich rokov od doby, keď táto premlčacia doba vo vzťahu ku každému takémuto právu začne plynúť. O dobu omeškania Nájomcu s plnením jeho zmluvných povinností sa predlžujú všetky lehoty platné pre Prenajímateľa podľa Zmluvy.

22. Zmeny a doplnky Zmluvy môžu byť uskutočnené len formou číslovaného písomného dodatku, podpísaného oboma zmluvnými stranami. Okrem prípadov, o ktorých to Zmluva výslovne ustanovuje, možno Zmluvu ukončiť len písomne.

23. V prípade, ak sú ustanovenia rámcovej zmluvy alebo zmluvy v rozpore s ustanoveniami týchto VNP, má rámcová zmluva alebo zmluva prednosť. Akékoľvek odchýlky od týchto VNP sú účinné len v prípade, ak boli písomne potvrdené Prenajímateľom.

24. VNP nadobúdajú vo vzťahu k Nájomcovi platnosť a účinnosť dňom ich podpisu zo strany Nájomcu alebo dňom podpisu rámcovej zmluvy alebo zmluvy zo strany Nájomcu, ak Nájomca VNP nepodpísal. VNP majú rámcový charakter a preto sa uzatvárajú vždy na dobu neurčitú, t.j. vzťahujú sa na všetky právne vzťahy Nájomcu a Prenajímateľa v súvislosti s dodaním PN a/alebo poskytnutím služby zo strany Prenajímateľa aj v budúcnosti a to až do momentu ich zmeny podľa článku I bod 5. VNP.

25. VNP sú vyhotovené v dvoch jazykových verziách v slovenskej a anglickej verzii, pričom v prípade sporu o výklad má prednosť slovenská verzia VNP. VNP sa spravujú ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a ustanoveniami slovenských právnych predpisov, bez použitia kolíznych noriem.

26. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tieto VNP prečítali, ich obsahu vrátane prípadných odkazov na právne normy porozumeli a na znak toho, že obsah VNP zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, tieto podpísali.

Nastavenie súkromia a cookies 🍪

Chceme, aby ste na našom webe našli rýchlo všetko, čo hľadáte a nielen my Vám zobrazovali veci, ktoré vás zaujímajú. Preto potrebujeme ukladať cookies. Cookies slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.


Nasledujúcou voľbou súhlasíte s využívaním cookies a použitia údajov o Vašom správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách týkajúcich sa cookies.